Ochrana osobních údajů

Přístupem na internetové stránky a jejich užíváním potvrzujete, že jste si přečetl/a Podmínky použití, Zásady ochrany osobních údajů a Zásady práce s cookies a že s nimi souhlasíte. Internetové stránky, jejich obsah a dokumenty zmíněné v předchozí větě mohou být bez předchozího upozornění příležitostně aktualizovány nebo změněny. Příslušnou aktualizací a/nebo změnou jste vázán/a od okamžiku jejího uveřejnění.

Definice

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se přímo či nepřímo identifikovatelné fyzické osoby („osobní údaj“).

Subjektem osobních údajů je návštěvník internetových stránek („subjekt“).

Správcem osobních údajů je společnost PEARS HEALTH CYBER EUROPE, s.r.o., sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 140 58 987, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359748 („správce“).

Internetovou stránkou se rozumí www. pearshealthcyber.cz („internetové stránky“).

Účinnou právní úpravou relevantní ve vztahu ke zpracování osobních údajů se rozumí zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákon č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a také zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

Na správce se můžete obrátit následujícím způsobem:

Poštou: PEARS HEALTH CYBER EUROPE, s.r.o., Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8

E-mailem: phc@pearshealthcyber.com

Tel: +420 272 732 996

Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat prostřednictvím zpracovatele v podobě společnosti zajišťující správu internetových stránek a zasílání informačních zpravodajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro zajištění maximální ochrany Vašich osobních údajů po celou dobu zpracování společností PHCE byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, jímž je Ing. Petr Sunek (tel. +420 736 612 171). Můžete ho kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu: dpo@pearshealthcyber.com.

Plnění právních povinností

Účel: V případě, že nám ukládá účinný právní předpis povinnost uchovat určité osobní údaje, například za účelem řádného vedení účetnictví, zajištění plnění povinností dle daňových předpisů nebo povinností vyplývajících z regulace reklamy, zpracováváme osobní údaje tak, jak daný právní předpis stanoví.

Rozsah údajů: nepřesáhne rozsah stanovený právním předpisem nebo nezbytný k plnění dané právní povinnosti.

Doba uchování: vychází z konkrétního právního předpisu.

Právní základ: plnění právní povinnosti.

Oprávněný zájem k ochraně práv správce

Účel: Správce uchovává v omezeném rozsahu udělení souhlasu, učiněné právní úkony subjektů a případnou další nezbytnou dokumentaci pro ochranu svých práv, tedy vymáhání svých práv (včetně pohledávek), obranu proti nárokům subjektů či třetích osob a pro obranu při kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru.

Rozsah údajů: pouze dokumenty nezbytné pro prokázání souladu, výkon práv nebo obranu proti nárokům.

Doba uchování: tři roky od ukončení zpracování dle původního právního titulu, přičemž doba zpracování neskončí dříve, než případné aktivní soudní či jiné řízení.

Právní základ: oprávněný zájem.

Proti tomuto zpracování je možné podat námitky.

Soubory cookies

Na internetových stránkách jsou nasazeny soubory cookies. Více o způsobu jejich fungování naleznete v dokumentu Zásady práce s cookies dostupném zde.

Práva subjektu

Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace dle článku 15 GDPR.

Právo na opravu - máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.

Právo na výmaz - máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování - máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů - máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytli správci a které se zpracovávají automatizovaně na základě Vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na námitku - máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Ostatní práva – poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas ke zpracování osobních údajů může být bezplatně kdykoliv odvolán. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Uplatnění práv může být provedeno na kontaktech správce. Všechny Vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní, odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky bude vyřízeno bezodkladně.

V případě pochybností o dodržování svých práv se můžete na správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení.

Máte právo se obrátit se stížností na dozorový orgán. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web http://www.uoou.cz.

Kontakt

V případě jakýchkoli otázek či stížností týkajících se zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese: dpo@pearshealthcyber.com. V případě uplatnění práva na výmaz nás prosím kontaktujte na adrese: delete@pearshealthcyber.com.

Kontaktujte nás

-
Dejte nám o sobě vědět, vítáme zajímavé nápady i lidi.

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01

Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň

Tel.: +420 724 600 779 (recepce)
Tel.: +420 724 600 705

IČ: 25784684
DIČ: CZ25784684

Podat oznámení

Ochrana osobních údajů
Sledujte nás na
Lékárna.cz
MojaLékaren.sk
Prima lékárna